Jesteś tutaj: Start / Dokumenty / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2019

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ

W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

 

SPIS TREŚCI


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................... 5

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ..................................................................... 8

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY ................................................................................ 11
DYREKTOR SZKOŁY ............................................................................ 11
RADA PEDAGOGICZNA ........................................................................ 12
RADA RODZICÓW ................................................................................. 14
SAMORZĄD UCZNIOWSKI ................................................................... 14
WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW... 15

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY ...................................................................... 16
ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ………………………………………………………………… 20
BIBLIOTEKA ......................................................................................... 21
ŚWIETLICA ........................................................................................... 22
STOŁÓWKA SZKOLNA ......................................................................... 23
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE ………………………………………… 23

ROZDZIAŁ V
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 25
PRACOWNICY SZKOŁY ........................................................................ 25
NAUCZYCIELE ..................................................................................... 25
KLASOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ZASADY ICH PRACY ….. 26
NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA .......................................................... 27
NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ ........................................................... 28
NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ..................................... 29
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA .................................... 29
PRACOWNICY OBSŁUGI ...................................................................... 30

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ............ 31

ROZDZIAŁ VII
ZASADY REKRUTACJI ......................................................................... 33
UCZNIOWIE .......................................................................................... 33
PUNKT PRZEDSZKOLNY/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ......................... 35

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ............................................................ 37
SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA ................................................... 37
SZKOLNY KATALOG OBOWIAZKÓW UCZNIA .................................... 38
SZKOLNY KATALOG NAGRÓD I KAR .................................................. 39
PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY ……………………….....… 40

ROZDZIAŁ IX
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE...................................................... 43
POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................. 43
TRYB OCENIANIA OSIAGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ............................... 45
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA W NAUCE ………………………………..... 46
KLASYFIKOWANIE ……………………………………………….………………... 53
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY ………………………………………………….. 56
EGZAMIN POPRAWKOWY ………………………………………………….….… 58
PROMOWANIE ………………………………………………………………….….… 59
EGZAMIN ZEWNĘTRZNY …………………………………………………..….…. 61
ZASADY I SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH ....................................................... 62
ZACHOWANIE ……………………………………………..…………………………. 62
OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH IV- VIII ..................... 63
OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH I–III ........................... 67
UKOŃCZENIE SZKOŁY ........................................................................ 67
ŚWIADECTWA SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE ………..……………. 68
WOLONTARIAT W SZKOLE ………………………………………….…………. 69
DORADZTWO ZAWODOWE ………………………………………………………. 70
CEREMONIAŁ SZKOLNY ………………………………………………….……… 71

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE .............................................................. 77


 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia szkoła należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym należy rozumieć oddział przedszkolny i punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o dyrektorze należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o nauczycielu należy rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej, oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o radzie pedagogicznej należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o radzie rodziców należy rozumieć przewodniczących trójek klasowych rodziców poszczególnych oddziałów, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o uczniu należy rozumieć ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o wychowanku należy rozumieć dziecko odbywające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym oraz dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego.

 

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o ustawie należy przez nią rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 • 2

 

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie.

 

 1. Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Kielecka 45, 26-010 Bodzentyn.

 

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

 • 3

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie jest szkołą publiczną 8 oddziałową.
 2. W szkole prowadzony jest Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, dotyczącą przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, zgodną z odrębnymi przepisami.
 4. Obwód Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie, Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego obejmuje:
 • miejscowość Święta Katarzyna (wszystkie ulice)
 • miejscowość Wilków (wszystkie ulice)
 • miejscowość Grabowa
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych:

 

 • podłużnej w kształcie

       „Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”

 

 • pieczęci okrągłej dużej z godłem w brzmieniu:

       „Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”

 

 • pieczęci okrągłej małej z godłem w brzmieniu:

        „Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie”

 

 • pieczęci bibliotecznej

 

 1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.
 2. Szkoła posiada hymn. Jest nim wiersz Marii Cedro-Biskupowej pt.: „Ziemio Kielecka” z muzyką Roberta Puchały.

 

 • 4

 

 1. Szkoła jest gminną jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

 • 5

 

Celem szkoły jest w szczególności:

 1. Zapewnienie uczniom kształcenia, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
 2. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez:
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim,
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • zapewnianie właściwych relacji interpersonalnych wolnych od agresji i przemocy,
 • organizowanie wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej we współpracy z uprawnionymi podmiotami.
 1. Umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, duchowego i społecznego na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 2. Promowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i wdrażanie do uczenia się przez całe życie.
 3. Objęcie uczniów wymagających wsparcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Przygotowanie do kontynuowania nauki, planowania rozwoju osobistego i zawodowego.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia i zasad zachowania bezpieczeństwa.
 6. Upowszechnianie idei wolontariatu,
 7. Promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturze i sztuce.
 8. Kreowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie wiedzy na temat zasad zrównoważonego rozwoju.

 

 • 6

 

Zadaniem szkoły jest w szczególności:

 1. Zapewnianie bezpłatnej edukacji wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, a w miarę posiadania wolnych miejsc także uczniom spoza obwodu.
 2. Organizowanie oddziałów do których uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Organizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 4. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Zapewnienie warunków lokalowych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć prowadzonych w szkole.
 6. Organizowanie za zgodą dyrektora na wniosek nauczyciela, Rady Samorządu Uczniowskiego bądź Rady Rodziców, wycieczek, lekcji w terenie, aktywny udział w kulturze i sztuce oraz wydarzeniach promujących tradycję, postawy patriotyczne i obywatelskie.
 7. Organizowanie za zgodą dyrektora na wniosek nauczyciela, Rady Samorządu Uczniowskiego bądź Rady Rodziców wydarzeń promujących sport, zdrowy styl życia, postawy proekologiczne lub postawy przedsiębiorczości i kreatywności.
 8. Organizowanie uroczystości szkolnych we współpracy z uczniami, rodzicami i środowiskiem szkoły zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok szkolny.
 9. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez opiekę nauczycieli prowadzących zajęcia, organizację dyżurów nauczycielskich, dbałość o stan techniczny budynku, wyposażenia i otoczenie szkoły.
 10. Zapewnienie uczniom ochrony przed niepożądanymi treściami w związku z korzystaniem podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 11. Organizowanie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz indywidualnego nauczania na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia, na podstawie odpowiednio orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności rozwijających aktywność, kreatywność oraz postawy prospołeczne uczniów na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela, dyrektora bądź Rady Rodziców.
 13. Zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów pozostających w szkole ze względu na organizację dowozu bądź czas pracy rodziców – na ich wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stworzenia mu możliwości aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Organizowanie, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 17. Otaczanie na wniosek rodzica, wychowawcy oddziału bądź dyrektora szkoły, opieką uczniów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej przy współpracy z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.
 18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz właściwych postawach wobec zagrożeń.
 19. Umożliwianie prowadzenia działalności wolontariuszy oraz działalności stowarzyszeń, w szczególności organizacji harcerskich, jeżeli ich celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź współpraca poszerzająca ofertę szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej lub innowacyjnej.

 

 • 7

 

 1. Cele i zadania wychowawcze szkoły uwzględniające zadania z profilaktyki problemów dzieci i młodzieży zawarte są w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. W celu wsparcia realizacji działań wychowawczych szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie.

 

 • 8

 

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauki z odpowiednim wyposażeniem,
 • pracowni komputerowej,
 • biblioteki,
 • świetlicy,
 • stołówki,
 • sali gimnastycznej z szatniami i pomieszczeniami higienicznymi,
 • boiska zewnętrznego do koszykówki i siatkówki
 • szatni,
 • pomieszczeń do zachowania higieny osobistej
 • placu zabaw

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY

 

 

 • 9

 

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Szkolny

 

 • 10

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 63 – Prawo oświatowe.
 2. Zadania dyrektora szkoły określa art. 68 – Prawo oświatowe .
 3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki w określonym zakresie pełni upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły.
 5. Do podstawowych obowiązków dyrektora jako pracodawcy należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami Oddziału i Punktu Przedszkolnego oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie prawnej odpowiedzialności,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • przyznawanie nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom,
 • występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 1. Dyrektor ma prawo do:
 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
 • zatrudniania i zwalniania zgodnie z odpowiednimi przepisami pracowników szkoły,
 • decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
 • wynajmowania pomieszczeń szkoły za zgodą organu prowadzącego, w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój szkoły i poprawę jej bazy.
 1. Dyrektor odpowiada za:
 • poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
 • celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,
 • sprawowanie kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
 • utrzymanie ścisłych kontaktów z organem prowadzącym i organem nadzorującym w sprawach organizacji, funkcjonowania placówki, kształcenia i wychowania uczniów,
 • za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • odroczenie obowiązku szkolnego oraz wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły, a także w uzasadnionych przypadkach – zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • organizację i prawidłowy przebieg egzaminów ósmoklasistów na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

 

 • 11

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

 

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 6. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 9. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 11. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
 12. uchwalania statutu szkoły i jego zmian,
 13. uchwalania szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
 14. Rada Pedagogiczna ma uprawnienia opiniodawcze w sprawach:
 15. organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 16. odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przyznawanych przez Dyrektora,
 17. projektu planu finansowego szkoły,
 18. przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 19. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy o systemie oświaty.
 20. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tę radę.
 21. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

 • 12

 

RADA RODZICÓW

 

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po 1 przedstawicielu z danego oddziału).
 3. Rada Rodziców spośród siebie w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców.

 

 • 13

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. Samorząd tworzą reprezentacje Samorządów Uczniowskich poszczególnych oddziałów.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowi:
 4. przewodniczący SU
 5. zastępca przewodniczącego SU
 6. sekretarz SU
 7. członek SU
 8. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 9. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów.
 10. Samorząd Uczniowski dba o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w szkole.

 

 

 

 

 

 • 14

 

WSPÓLPRACA ORGANÓW SZKOŁY

I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania, wielostronnego przepływu informacji i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Organy mają prawo do działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły, który ustala w szczególności formy komunikowania się oraz rozstrzyga spory na podstawie ich właściwości rzeczowej określonej przepisami prawa.
 4. Do rozstrzygania sporu między organami dopuszcza się powołanie komisji.
 • komisję powołuje Dyrektor w składzie przynajmniej 3 osób,
 • rozstrzygnięcie komisji jest wiążące dla stron sporu.
 1. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu na terenie szkoły, każda ze stron może odwołać się do organu prowadzącego bądź do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.
 2. Spory kompetencyjne powstałe między Dyrektorem Szkoły a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący bądź organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej przedmiotu sporu

 


 

Rozdział IV

 

Organizacja pracy szkoły

 

 • 15

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na postawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Czas trwania zajęć obowiązkowych wynosi 45 minut. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 • 16

 

 1. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały cykl kształcenia w szkole.
 4. Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie im norm i zasad obowiązujących w szkole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami uczniów i z nauczycielami pracującymi w danym oddziale.
 5. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
  • w przypadku przyjęcia z urzędu, w trakcie roku szkolnego do klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, zwiększającego liczbę uczniów powyżej 25, dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o możliwość podziału oddziału.
  • dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału przy liczbie uczniów większej niż 25 po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący.
  • liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
  • jeżeli liczba uczniów w oddziale klasy I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  • oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 7. W przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV-VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 30 uczniów.
 9. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków finansowych posiadanych przez szkołę.
 10. Dyrektor Szkoły może udzielić zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 11. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami oraz procedurami funkcjonującymi w szkole.
 12. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), w terminie do końca marca roku szkolnego, poprzedzającego realizację indywidualnego programu.
 13. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 8 dni (egzamin zewnętrzny, dni świąt religijnych dni świąt państwowych, w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego).
 14. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
 15. Dyrektor podaje informację o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 września.
 16. Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania tych zajęć.

 

 • 17

 

 1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia z niej.
 1. Nauczyciel odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania uczniów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 2. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
 4. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 5. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
 6. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.
 7. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.
 8. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby może poprosić je o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 9. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora.
 10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadomienia Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
 11. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

 

 • 18

 

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) opinii Rady Pedagogicznej;

3) zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

 

 

 • 19

 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Przy szkole działa Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny.
 2. Do Oddziału i Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 3. Liczba dzieci w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym nie może być wyższa niż 25.
 4. Godzina zajęć w Oddziale i Punkcie Przedszkolnym trwa 60 minut.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 6. Czas pracy Oddziału i Punktu Przedszkolnego wynosi przynajmniej 5 godzin dziennie i jest ustalany corocznie przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Szczegółową organizację pracy Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego określa ramowy plan dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły, dostosowany do arkusza organizacji szkoły i założeń programowych wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 10. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
 • proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci,
 • potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu,
 • godziny posiłków.

 

 

 

 

 

 • 20

 

BIBLIOTEKA

 

 1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.
 2. Biblioteka przygotowuje uczniów do korzystania z innych typów bibliotek oraz różnych źródeł informacji.
 3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
  • gromadzenie i opracowanie zbiorów.
  • korzystanie z księgozbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie poza bibliotekę
 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

 1) kształcąco-wychowawczą poprzez:

 1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych,
 2. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 3. kształtowanie kultury czytelniczej,
 4. wdrażanie do poszanowanie książki,
 5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
 6. przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 7. wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się.

 

2)  opiekuńczo-wychowawczą:

 1. współdziałanie z nauczycielami,
 2. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
 3. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 4. pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie i organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 1. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
 • organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych,
 • realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego;

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas i pracownicy szkoły.
 2. Czas pracy biblioteki umieszcza się w widocznym miejscu według ustalonego planu.
 3. Zasady korzystania z zasobów biblioteki określa regulamin biblioteki.
 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
 5. Szczegółowe zadania pracownika biblioteki ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

 • 21

 

ŚWIETLICA

 

 1. W szkole działa świetlica szkolna.

 

 1. Zadania i organizacja świetlicy szkolnej:

 

 • użytkownicy świetlicy:
 1. opieką świetlicową objęte są wszystkie dzieci dowożone do szkoły
 2. zespoły klasowe wyznaczone w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 3. inni uczniowie na pisemny wniosek rodzica

 

 • do zadań świetlicy należy:
  1. zapewnienie opieki wychowawczej
  2. tworzenie warunków do własnej nauki
  3. organizowanie pomocy w nauce
  4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
  5. zapewnienie rozwoju fizycznego przez organizowanie odpowiednich zajęć ruchowych
  6. wdrażanie do kulturalnego zachowania przez uczestnictwo i umiejętność zorganizowania kulturalnej rozrywki
  7. kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się na co dzień
  8. zapoznanie z zasadami kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbania o zdrowie
  9. kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie, umiejętności podejmowania właściwych decyzji oraz aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach
  10. współpraca z rodzicami, nauczycielami uczącymi wychowanków świetlicy oraz nawiązywanie kontaktów z instytucjami funkcjonującymi w środowisku

 

 • dokumentacja pracy świetlicy:
 1. dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych
 2. roczny plan pracy
 3. rejestr obecności dzieci

 

4)     godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do potrzeb środowiska

5)     świetlica działa na podstawie Regulaminu świetlicy.

 1. Liczba uczniów korzystających z świetlicy nie powinna przekraczać 25 osób.
 2. Świetlica organizowana jest w przypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

 

 • 22

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

 1. W szkole działa stołówka szkolna z zapleczem kuchennym.
 2. Zadania i organizacja stołówki szkolnej:

 

 1. ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, wychowankowie oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i pracownicy szkoły.
 2. podczas długich przerw międzylekcyjnych wydawane są obiady.
 3. wysokość odpłatności za obiady regulowana jest odrębnymi przepisami w sprawie finansowania stołówek szkolnych.
 4. uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie odpłatności za obiady lub całkowitą refundację kosztów poprzez: MOPS, GOPS oraz inne fundacje lub organizacje do tego uprawnione.
 5. posiłki wydawane są zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej.

 

 • 23

 

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie i programiewychowawczo-profilaktycznym.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wydaje Dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności.


 

ROZDZIAŁ V

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 • 24

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 

 1. Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników Szkoły i pracodawcy Dyrektora Szkoły.

 

 1. Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, które określa Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

 

 1. Szczegółowe przepisy zawiera Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami.

 

 1. Sposób realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych normuje Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 

 

 • 25

 

NAUCZYCIELE

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów.
 2. Nauczyciel winien przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  • prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów, a także wykorzystywania pozyskanych w związku z realizacją przedmiotowego procesu danych wyłącznie do realizacji zadań służbowych,
  • realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela,
  • prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
  • wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  • bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,
  • odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • przetwarzania danych osobowych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
  • doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej.

 

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb. Pracę zespołu prowadzi Przewodniczący, powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

 

 • 26

 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

 

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole,
 • koordynowania działań w szkole,
 • zwiększenia skuteczności działania,
 • ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami,
 • doskonalenia umiejętności indywidualnych,
 • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 • doskonalenia współpracy zespołowej,
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami,
 • wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji,
 • ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań,
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
 1. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 3. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor.
 6. Zebrania są protokółowane.

 

 • 27

 

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, Wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły
 4. Zadania wychowawcy klasy:

 

 • jest zobowiązany do rozpoznawania sytuacji wychowawczej uczniów i informowania o niej na bieżąco innych nauczycieli,
 • opracowuje klasowy plan wychowawczo-profilaktyczny, który przedstawia rodzicom na pierwszym spotkaniu na początku roku szkolnego,
 • utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami,
 • organizuje klasowe spotkania z rodzicami,
 • wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy,
 • zapoznaje rodziców z obowiązującymi w szkole przepisami, przedstawia im statut szkoły, regulamin oceniania i program wychowawczo-profilaktyczny,
 • wspomaga wszechstronny rozwój uczniów, interesuje się ich postępami w nauce, zwraca szczególną uwagę na trudności, które wspólnie rozwiązuje z zespołem klasowym,
 • współpracuje z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie upowszechniania czytelnictwa w swojej klasie,
 • kształtuje prawidłowe relacje między uczniami oparte na zasadach życzliwości i koleżeństwa,
 • wyrabia w uczniach poczucie odpowiedzialności za mienie szkoły, oraz ład i porządek na jej terenie,
 • ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie,
 • interesuje się stanem zdrowia swoich wychowanków,

 

 

 • 28

 

NAUCZYCIEL - BIBLIOTEKARZ

 

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 

 • udostępniać księgozbiór uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • wywiesić terminarz otwarcia biblioteki w widocznym miejscu,
 • prowadzić katalog rzeczowy i alfabetyczny całego księgozbioru,
 • prowadzić rejestr wypożyczeń oraz dziennik zajęć biblioteki,
 • systematycznie uaktualniać księgę inwentarzową ubytków,
 • prowadzić rejestr czasopism,
 • dokonywać podsumowania stanu czytelnictwa raz w miesiącu oraz na zakończenie każdego semestru,
 • uzyskane wyniki wywieszać w widocznej gablocie,
 • dopilnowywać zwrotu książek w określonym czasie,
 • upominać czytelników o konieczności zwrotu zagubionej książki lub innej o tej samej wartości,
 • przeprowadzić w ciągu roku szkolnego 1 lekcję biblioteczną w każdej klasie,
 • szczególnie dbać o estetykę sali bibliotecznej i księgozbioru,
 • uaktualniać księgozbiór w miarę możliwości szkoły.
 • 29

 

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY

 

 1. Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy. Wychowawca programuje i organizuje proces wychowania a w szczególności:
  • tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,
  • otacza opieką indywidualną każdego wychowanka,
  • ustala treści i formy zajęć tematycznych,
  • otacza opieką dzieci dojeżdżające do szkoły, a zwłaszcza:
   1. jest obecny przy wsiadaniu dzieci do autobusu szkolnego i wysiadaniu z niego,
   2. odprowadza dzieci po zajęciach do autobusu,
   3. współdziała z nauczycielami uczącymi dzieci korzystającymi ze świetlicy szkolnej,
   4. prawidłowo prowadzi dokumentację,
   5. współpracuje z rodzicami.

 

 

 • 30

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 1. Zadania zespołów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym, Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy.
 • do zadań zespołu należy:
 1. rozpoznawanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia
 2. opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny, lub po zakończeniu jej udzielania.
 4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnie.
 5. Formy opieki i pomocy udzielanej uczniom:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • przedmiotowe koła zainteresowań,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • w ramach współpracy z PPP pomoc psychologa, pedagoga i logopedy,
  • bezpłatne dożywianie w ramach współpracy z MOPS.

 

 

 • 31

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

 1. Zasady pracy pracowników ekonomicznych i obsługowych określają odrębne przepisy. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować właściwą postawę wobec uczniów.

 

 

 


 

ROZDZIAŁ VI

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

 

 • 32

 

 1. Rodzice mają prawo:

 

 • do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,
 • do uznania ich pierwszeństwa w wychowywaniu swoich dzieci,
 • otrzymywać pełne informacje o wszelkich osiągnięciach i trudnościach w nauce swoich dzieci,
 • znać Statut, Szkolne Zasady Oceniania i Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • współuczestniczyć w pracach i uroczystościach klasy i szkoły,
 • współuczestniczyć w tworzeniu planów wychowawczo-profilaktycznych,
 • wnioskować do Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, odnośnie wszystkich spraw szkoły lub ich dzieci,
 • wnioski w formie pisemnej winny być kierowane do właściwego organu szkoły; obowiązuje 7 dniowy termin na odpowiedź.

 

 1. Obowiązki rodziców:

 

 • uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,
 • zawiadamiać wychowawcę o nieobecności poprzez pisemne usprawiedliwienie,
 • wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych i nie zaniedbywać ich,
 • zaopatrywać dzieci w niezbędne pomoce i przybory szkolne,
 • ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenie mienia szkoły lub kradzieże dokonane przez ich dzieci,
 • w sprawowaniu opieki nad dziećmi Oddziału Przedszkolnego i Punktu przedszkolnego konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub prawnych opiekunów obowiązku punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego,
 • dzieci z Oddziału i Punktu Przedszkolnego mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 1. Rodzice zostali poinformowani i akceptują:
 • wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę imprez zdjęć dziecka oraz ich publikację na stronie internetowej lub w gablotach szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi i marketingowymi szkoły,
 • udział dziecka w badaniach psychologicznych prowadzonych przez szkołę,
 • wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych,
 • publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy, stronie internetowej szkoły lub w prasie lokalnej, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi szkoły.

 

 1. Rodzice posiadają informację, iż w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z punktów wymienionych w ust. 3 mają prawo zgłoszenia powyższego do ADO.

 

 1. Rodzice zostali poinformowani, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie. Dane zgromadzone przez ADO będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Szkoły, w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych, w tym Ustawy o oświacie, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, w szczególności obowiązku szkolnego. Dane zgromadzone przez ADO przetwarzane są w oparciu przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści danych, ich modyfikacji i poprawiania. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

 


 

ROZDZIAŁ VII

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

 • 33

 

UCZNIOWIE

 

 

 1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat.
 2. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole.
 4. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły i przeprowadzonych przez szkołę. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • terminy zapisów, rekrutacji oraz składania dokumentów do klasy pierwszej podawane są każdego roku do informacji publicznej na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.
 1. Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do szkoły składa się do Dyrektora Szkoły.
 2. Do szkoły przyjmuje się:
  • z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  • na wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą by przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także może być brane pod uwagę kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata.
 5. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje Dyrektor Szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga prze

  Załączniki

  Rozwiń Metryka

  Podmiot udostępniający informację:Szkoła
  Data utworzenia:2019-02-11
  Data publikacji:2019-02-11
  Osoba sporządzająca dokument:Admin
  Osoba wprowadzająca dokument:
  Liczba odwiedzin:854