Koncepcja pracy oddziału i punktu przedszkolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2019

KONCEPCJA PRACY 

ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

Oddział i Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

im.Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

NASZE MOTTO:

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

J. Korczak

WIZJA:

Dziecko radosnym twórcą.

Miejsce przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

 

             

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

 Oddział Przedszkolny funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie, która według źródeł archiwalnych rozpoczęła swoją działalność w 1918r.

 1 września 2010 roku został utworzony Punkt Przedszkolny. Do realizacji celów statutowych oddziały przedszkolne posiadają 3 sale dydaktyczne przy których znajdują się łazienki dla dzieci i zaplecze na pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji jest również sala gimnastyczna i bawialnia. W szkole funkcjonuje kuchnia w której Panie przygotowują urozmaicone i zbilansowane posiłki dla dzieci, uwzględniane są również indywidualne wymagania dietetyczne wychowanków. Ponadto posiadamy do dyspozycji plac zabaw wyposażony w sprzęt i urządzenia sportowo – rekreacyjne. 

 Przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny do którego uczęszczają 3-4 latki, oraz Oddział Przedszkolny 5-6 latków. Punkt Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Oddział Przedszkolny realizuje 27 godzin tygodniowo W oddziałach przedszkolnych pracują wykwalifikowani pracownicy pedagogiczni oraz oddany dzieciom personel obsługowy.

 Oddziały Przedszkolne pracują zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Placówka wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. Punkt przedszkolny prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci jest odpłatny, w tym czasie realizowana jest oferta zajęć dodatkowych dla dzieci.

 

MISJA:

 • uwzględnienie potrzeb rozwojowych, indywidualnych i edukacyjnych dzieci oraz oczekiwań środowiska lokalnego,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności oraz wdrażanie ich do samodzielności,
 • zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci oraz realizacja ich potrzeb i oczekiwań,
 • monitorowane, analizowane a w razie potrzeb modyfikowane podjętych działań,
 • nauczyciele pracują zespołowo, panuje pozytywny klimat emocjonalny,  zarządzanie zapewniające odpowiednie warunki do rozwoju dzieci.

 

Dziecko w naszych oddziałach przedszkolnych:

 • czuje się bezpiecznie jest optymistyczne i otwarte,
 • jest akceptowane takie jakie jest i nie dyskryminuje innych,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • nabywa wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystuje je,
 • uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
 • wykazuje odpowiedzialność w działaniu i relacjach społecznych,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Rodzice:

 • otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • aktywnie uczestniczą w życiu oddziału i punktu przedszkolnego,
 • współdecydują i uczestniczą w podejmowanych działaniach,  otrzymują pomoc specjalistów.

 

Nauczyciele:

 • pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy,
 • stwarzają sytuacje zachęcające dzieci do podejmowania aktywności,
 • rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • aktywnie realizują zadania zgodnie z prawem oświatowym,
 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • doskonalą swoją wiedzę, podnoszą kwalifikacje, monitorują efektywność.

 

 

CELE I ZADANIA

 • Realizacja celów zgodnie z polityką oświatową.
 • Realizowanie Programu      Wychowawczego,   uwzględniającego   system wzmacniania pozytywnych zachowań wychowanków.
 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 • Współpraca z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym.
 • Promowanie działalności oddziałów przedszkolnych w środowisku lokalnym.
 • Praca oparta na realizacji wspólnych działań i celów, planowanie działań, rozwiązywanie problemów oraz doskonalenie metod i form pracy.
 • Rozpoznawanie sytuacji społecznej każdego dziecka i zapewnienie pomocy odpowiedniej do jego potrzeb.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Nasz absolwent:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego,
 • jest samodzielny i aktywny, twórczy i otwarty,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • ma pozytywny obraz własnego „JA”,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny,
 • ma bogatą wiedze o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,  ma poczucie przynależności do swojego kraju.

 

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami. 

Kryteria sukcesu:

Dziecko:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Rozwija się twórczo.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

Rodzice:

 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Otrzymują obiektywną oceną postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 • Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu oddziałów przedszkolnych.

 

Nauczyciele:

 • Aktywnie realizują zadania.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 • Wykorzystują metody aktywne w pracy.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

Koncepcję opracował Zespół Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Świętej Katarzynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła
Data utworzenia:2019-02-18
Data publikacji:2019-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:642